Teated

euro

Narva Täiskasvanute Kooli projekt “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal”, mille eesmärgiks on jõuda haridustee katkestanud täiskasvanuteni ning toetada neid õpingute edukal lõpetamisel põhi- või üldkeskhariduses, sai toetust Euroopa sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine” tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine” taotlusvoorus.
Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.08.2016 ja lõppkuupäev on 31.07.2018.
Projekti eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes.
Narva Täiskasvanute Kooli projekti “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal” põhieesmärgid on Narva Täiskasvanute Kooli õppijate ja kooli lõpetajate arvu suurendamine 25 % võrra ning õpingu katkestamiste vähendamine kuni 25%. Projekti tulemusena töötatakse välja ja testitakse uus mudel õppetöö õppijakeskseks ja paindlikumaks muutmiseks. Projekti raames toimub uute tugiteenuste ja kursuste väljatöötamine, e-keskkonna loomine.
Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ kogumaksumus on 122 163,93 eurot.

Projekti toetati Euroopa Sotsiaalfondist.